Wijkontwikkelingsplan

 

 

Update wijkontwikkelingsplan 

Sinds de aanbieding van het wijkontwikkelingsplan en het bezorgen daarvan is het even stil geweest. Dat wil echter niet zeggen dat we, als werkgroep, hebben stilgezeten. We zijn druk bezig met het opstellen van de uitvoeringsagenda.  Er is besloten dat  de nieuwe werkgroep Wijkontwikkelingsplan in Uitvoering’ functioneert als projectgroep binnen onze wijkraad. De opdracht die deze projectgroep heeft gekregen is:

De werkgroep is verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen in het WOP en het verkrijgen van middelen voor de realisering (samenwerking, financiën) daarvan. Ze is binnen dit kader verantwoordelijk voor de regie, de coördinatie en de communicatie met alle wijkbewoners, de gemeente en andere samenwerkingspartners.

Met die opdracht zijn we aan het werk gegaan: Voor elk thema is er intussen een projectbegeleider benoemd die er voor zorgt dat we samen met wijkbewoners, deskundigen en samenwerkingspartners met uw ideeën en wensen aan het werk kunnen. Ook zijn de actiepunten per thema vertaald in concrete activiteiten en hebben we al gesproken met samenwerkingspartners.

Voorbeeld: Binnen het thema ‘Wonen en Veiligheid’ starten we met de wens om te komen tot een verbeterde omheining van onze hondenlosloopvelden aan de Westsingel en in het Gemünden am Mainpark. Daarvoor hebben zich intussen ruim 25 wijkbewoners gemeld om mee te denken, te praten en te doen. We starten ons gezamenlijke overleg begin januari en gaan dan ook met onze gemeente in overleg.

Op deze manier werken we binnen elk thema de actiepunten uit en bereiden die voor. We willen zo snel mogelijk starten met die onderdelen waarvoor dat mogelijk is.

Het is de bedoeling dat we u in de ‘Westenwind’ telkens kort op de hoogte brengen van de stand van zaken.

De afspraak met het bestuur van de wijkraad is dat

de werkgroep alle aangemelde wijkbewoners informeert over de voortgang via onze digitale nieuwsbrief. Die herkent u aan het logo dat u bovenaan dit stukje vindt

(WijkPlan in Ontwikkeling).

Natuurlijk worden ze  ook op papier thuisbezorgd bij wijkbewoners die hebben aangegeven dat ze geen digitale informatie kunnen ontvangen.  Tevens worden al onze  nieuwsbrieven opgenomen  op de website van de wijkraad  www.wijkraadduivenwest.nl zodat iedereen op de hoogte kan blijven en we blijven hiervoor ook de edities van ‘de Westenwind’ gebruiken.

Namens de werkgroep wens ik u alvast heel fijne en gezellige feestdagen, een mooie jaarwisseling en al het goede voor 2018.     

Wijkbewoners die tot nu toe nog geen digitale  of  papieren versie van de nieuwsbrief ontvangen, en dit alsnog willen, kunnen  hun e-mailadres doorgeven aan secretariaat@wijkraadduivenwest.nl

Jan Knol