Doel Wijkraad Duiven West

Op 5 maart 2008 heeft de Gemeente Duiven een convenant afgesloten waarin is besloten om in elk wijk en dorp in de Gemeente (totaal negen) de start van een wijk- of dorpsraad mogelijk te maken. Duiven-West is één van deze wijkraden.

Doelstelling:
Met de instelling van dorps- en wijkraden wordt beoogd om in onderlinge samenwerking tussen Gemeente en dorps- en wijkraden de volgende doelen te bereiken:

 • Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van de dorpen en wijken Wijk Duiven-West.
 • Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burgers waardoor een grotere betrokkenheid ontstaat  van de bewoners en het gemeentelijk beleid.

Taken en bevoegdheden:
De wijkraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over Gemeentelijk beleid ten aanzien van zaken die de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk kunnen beïnvloeden.
Uitgangspunt hierbij is dat de dorps- en wijkraden reeds in de inventarisatiefase en/of voorbereidingsfase van projecten die invloed hebben op de leefbaarheid,  worden betrokken respectievelijk geïnformeerd.
Verder kan de dorps-/wijkraad door de rechtstreekse links met politie, Vivare en de Gemeente veel slagvaardiger zaken tot stand brengen bijvoorbeeld ten aanzien van wonen, voorzieningen, verkeer, openbaar groen, veiligheid en speelveldjes. Het gaat daarbij niet om zaken die betrekking hebben op individuele burgers of zaken van wijk overstijgende aard.
De taken van een dorps- of wijkraad kunnen globaal worden omschreven als het behartigen van belangen van wijkbewoners door middel van onder andere:

 • Vertegenwoordigen
 • Signaleren
 • Communiceren
 • Adviseren
 • Organiseren

De wijkraad Duiven-West bestaat uit:

 • Het bestuur: (Voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden)
 • Werkgroepen / bestuursleden met een of meer specifieke taken:
 • Verkeer & Veiligheid / Buurtpreventie (BPT)
 • Communicatie / PR
 • Bewonersbelangen
 • Ouderenbelangen
 • Wijkplan
 • Jeugdzaken ( bijv. voetbalkooi. speelplaatsen)
 •  Leden
 • In principe alle wijkbewoners (circa 3600)