Privacybeleid

Ons website-adres is: https://www.wijkraadduivenwest.nl.

Datum publicatie: 16 mei 2018
Eigenaar: Bestuur Wijkraad Duiven West
Beheerder: Administrator van de Wijkraad Duiven West

ALGEMEEN
Het bestuur van de Wijkraad Duiven West, hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door de Wijkraad Duiven West worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. De Wijkraad Duiven West is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen. Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Wijkraad Duiven West. Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de Wijkraad Duiven West met uw gegevens omgaat, kunt u contact met ons opnemen via het bestuur van de Wijkraad Duiven West.

WEBSITE en Facebook
De webmaster van de Wijkraad Duiven West beheert de website. De website van de Wijkraad Duiven West is: https://www.wijkraadduivenwest.nl
Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door het bestuur van de Wijkraad Duiven West en beschrijft hoe de Wijkraad Duiven West omgaat met de privacy van betrokkenen. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de Wijkraad Duiven West. Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de Wijkraad Duiven West de doeleinden van de verwerking door de Wijkraad Duiven West, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Als u deze website bezoekt of lid bent van de Wijkraad Duiven West kan de vereniging persoonsgegevens van u verwerken. Dit gaat om persoonsgegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de Wijkraad Duiven West uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door de Wijkraad Duiven West is opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Facebook geld ook de AVG-regels.

BEGRIPPEN

In het Privacyreglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.
– Wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
– Privacyreglement: dit reglement;
– Verantwoordelijke: de vereniging die vaststelt welke persoonsgegevens er verwerkt worden en wat het doel is van die verwerking. In dit geval het Wijkraad bestuur;
– Beheerder: de functionaris die de regioadministratie beheert, verder genoemd de administrator van de Wijkraad Duiven West;
– Webmaster: de webmaster van de Wijkraad Duiven West, die de website onderhoud.
– Verwerker: de vereniging, die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak.
– Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
– Gebruiker: De functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen;
– Derden: personen en instanties buiten de Wijkraad Duiven West;
– Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
– Verwerking: elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest verwerkt dus persoonsgegevens;
– Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
– Leden: hiermee worden de indirecte leden van de Wijkraad Duiven West bedoeld, dus de natuurlijke personen die via een club lid zijn van de Wijkraad Duiven West en begunstiger van de Wijkraad Duiven West;
– Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens;

DOELEINDEN
De Wijkraad Duiven West verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit privacyreglement. Dit zijn:
– betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen de Wijkraad Duiven West.
– betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van Wijkraad Duiven West.
– het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
– het verzenden van informatie aan betrokkenen over activiteiten en diensten van de Wijkraad Duiven West en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door de Wijkraad Duiven West e n bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
– het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.
– het beschikbaar stellen aan de Leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen, zoals juryleden, gastsprekers, docenten enz.

RECHTMATIGE GRONDSLAG
De Wijkraad Duiven West verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan tenminste één van de volgende voorwaarden is voldaan:
• de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke rust;
• de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
• om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
• voor de goede vervulling van de taak, die de Wijkraad Duiven West vervult;
• de betrokkene heeft toestemming gegeven voor een specifieke verwerking. Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een filmfestival medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn persoonsgegevens te verstrekken.

WIJZE VAN VERWERKING
Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt. Persoonsgegevens van individuele leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels. Het nieuwe lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zo ver zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

PERSOONSGEGEVENS
De Wijkraad Duiven West verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
– leden van de Wijkraad Duiven West;
– personen die de Wijkraad Duiven West om informatie of documentatie hebben verzocht;
– personen met wie de Wijkraad Duiven West een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.
De clubadministrator kan, indien de betrokkene dit wenst, onderstaande gegevens toevoegen.
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Mobiel nummer
• Website
Verwijderde Persoonsgegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering.

TOEGANG TOT EN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De Wijkraad Duiven West verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de leden mogelijk toegang tot persoonsgegevens van leden, die een functie vervullen binnen de vereniging.
De gebruikers, die toegang hebben tot (een deel van) de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennisnemen.
BEVEILIGING
De Wijkraad Duiven West draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Betrokkenen hebben de volgende rechten:
• Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de administrator te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden verwerkt.
• Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de administrator om dit te corrigeren.
• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de administrator te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De administrator zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

CONTACTFORMULIER
Wanneer een webformulier wordt ingevuld worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn.
Het beleid is het IP-adres niet vast te leggen.

DATALEK
Een Datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van Wijkraad Duiven West worden afdoende beveiligd.

SLOTBEPALINGEN
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de Wijkraad Duiven West. Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement. Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Vergadering vastgesteld.