Werkgroepen

Ontmoetingsplein

Op het plein komen veel wijkbewoners elkaar tegen: de kinderengaan naar de Kameleon, ze worden gehaald en gebracht door hun (groot)ouders, we winkelen bij de COOP, halen een frietje bij de snackbar de Mondriaan  en bezoeken het Palet om aan activiteiten deel te nemen. Feitelijk oogt en dient het
plein echter enkel als parkeerplaats. Voor veel wijkbewoners geldt dat ze het Paletgebouw niet erg uitnodigend vinden om binnen te lopen en dat ze er alleen komen in verkiezingstijd als het als stembureau in de wijk dient. Bovendien is er in onze wijk geen voorziening waar wijkbewoners kunnen binnenlopen en waar we een informatiepunt kunnen inrichten voor bijvoorbeeld de wijkraad, de wijkagent of waar we gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Veel dorpen hebben een dorpshuis en veel wijken een wijkgebouw dat die functie vervult.

 

 

Doel: Dit plein wordt zodanig heringericht dat het, naast een parkeerfunctie, voornamelijk een ontmoetingsfunctie voor alle wijkbewoners krijgt. Er vinden regelmatig activiteiten voor jong en oud plaats, het is er goed en gezellig toeven en het nodigt daartoe ook uit. Bovendien ontwikkelen we er een wijkgebouw meteen gezellig terras waar bewoners en bezoekers iets kunnen drinken en elkaar ontmoeten. Dit wijkgebouw dient ook als plek waar
we onze wijkbewoners kunnen informeren over de gang van zaken in de wijk, de voortgang van het ontwikkelingsplan en waar ze daarover met elkaar in gesprek kunnen.

Actueel: Voor het Ontmoetingsplein is een werkgroep bezig waarin ook de school De Kameleon en Ontmoetingscentrum Het Palet zijn vertegenwoordigd. Beide organisaties hebben al de wens uitgesproken nauwer te gaan samenwerken, al heeft het virus ook hier een paar initiatieven al even verstoord. Om de openbare ruimte tussen De Kameleon en Het Palet op een leuke wijze in te richten is door een aantal studenten van het Candea College al een inrichtingsschets gemaakt. Ook is al onderzocht wat de invloed zal zijn voor het parkeren in de directe omgeving. Na een telling door de wijkraad heeft de gemeente al als proef een aantal parkeerplaatsen tijdelijk onttrokken en de gevolgen daarvan in beeld gebracht. Er moet nog een hoop gebeuren en we zijn nu ook aan bekijken of naast fysieke bewoners inspraak ,ook er ook een platvorm (internet) kan komen zodat ook online u kunt reageren en informeren op de plannen.

Inmiddels is de digitale platvorm online gegaan zie: Website ontmoetingsplein.

Verkeer en parkeren
Verkeer: Veel inwoners vinden dat er op meerdere plaatsen in, door en om de wijk (veel) te hard wordt gereden. Op de openbare weg geparkeerde auto's, langdurige stalling van caravans en aanhangwagens op parkeerplaatsen en slingerende vuilcontainers en plasticafvalzakken zorgen voor onveilige situaties. Veel voetpaden zijn slecht onderhouden en niet altijd vriendelijk voor minder-valide bewoners en bezoekers.

Doel: Duiven-West wordt de komende jaren een verkeersveilige wijk, zowel objectief als gevoelsmatig, waar de kinderen veilig alleen naar school kunnen gaan en iedereen (kinderen, ouderen en minder-validen) zich veilig door de wijk kunnen verplaatsen. Te voet,
met de fiets en ook met rollators, rolstoelen en scootmobielen.

Actueel: Voor de verbetering van de verkeersveiligheid wordt nog steeds ingezet op gedragsbeïnvloeding. In de Van Goyenstraat wordt daartoe, naast het schilderen van de tekst 30km en plakken van de stikkers met die tekst op de containers nu ook een permanente snelheidsmeter geplaatst. Voor het jaarprogramma van tijdelijke snelheidsmeters die de gemeente plaatst hebben wij vijf locaties opgegeven.

Parkeren: Veel wijkbewoners geven aan dat langdurige stalling van caravans en aanhangwagens op parkeerplaatsen zorgen voor te weinig parkeerruimte bij woningen. Tevens zijn er op sommige plaatsen te weinig parkeerplaatsen en/of zijn ze te smal om een goede in- en uitstap mogelijk te maken. Bij Thuvine en de daarbij horende appartement-complexen levert het parkeren voor de bewoners soms problemen op doordat bezoekers van de huisartsenpraktijk ‘de Kern’ er auto’s parkeren.
Doel: Iedereen in de wijk, dus ook het relatief hoge aantal ouderen, kan op prettige wijze de auto parkeren dichtbij de woning en bij de voorzieningen in en om de wijk. Tevens is het voor ouderen en minder-valide inwoners mogelijk om zo goed mogelijk in- en uit hun auto te kunnen stappen.

Duurzaamheid

Het gebruik van fossiele brandstoffen als (steen)kool, aardgas en aardolie zal de komende jaren steeds verder worden teruggedrongen. Dat staat hoog op alle internationale en nationale agenda’s. Hetzelfde geldt voor het besparen van energie en ontwikkelen van nieuwe energiebronnen. Het klimaatakkoord van Parijs is daar een voorbeeld van. Frankrijk heeft bijvoorbeeld al aangegeven dat er na 2030 geen auto’s met benzine- of dieselmotoren meer mogen worden gemaakt. In de Haagse coalitie besprekingen voor een nieuwe regering is dit één van de belangrijke onderwerpen en de komen de jaren zullen ook gemeentes worden verplicht hier concreet beleid op te gaan voeren. In onze wijk zijn de meeste huishoudens vanaf 1983 aangesloten op het NUON stadsverwarmingsnet. We maken dus al gebruik van de restwarmte van afvalverbranding voor verwarming en warmwatervoorziening van
onze woningen. Een klein deel heeft nog een gasaansluiting. Onze elektriciteit wordt geleverd door diverse energieleveranciers via het netwerk van
Liander. Een toenemend aantal huishoudens in onze wijk wekt al (een deel van) de elektriciteit op met behulp van zonnepanelen. De
elektrische auto komt er aan, gasleidingen zullen verdwijnen, het energieverbruik zal drastisch omlaag moeten, energiearm/-neutraal renoveren/bouwen zal de regel worden, slimme meters worden standaard, zonnepanelen en andere voorzieningen als windenergie en warmtepompen zullen de norm
worden. De huishoudens worden niet alleen koper van elektriciteit, maar worden ook leverancier. We staan dus aan de vooravond
van grote veranderingen: de groene economie komt er snel aan!

Doel: We hebben voor dit thema een ambitieuze doelstelling geformuleerd namelijk: Duiven-west is in 2027 energieneutraal! Dat
is nogal wat zult u zeggen. Maar wij zijn er van overtuigd dat er heel veel kansen zijn om dat te realiseren omdat we op dit thema ‘de wind mee’ hebben. Het is een onderwerp waar op alle niveau’s de aandacht op is gericht zodat ontwikkelingen zeer snel gaan. We hebben tevens het voordeel dat we
door de stadsverwarming, in tegenstelling tot bijvoorbeeld oudere wijken, slechts een ‘beperkte’ omslag op het gebied van fossiele brandstoffen hoeven te maken. In de komende 10 jaar is te verwachten dat onze huishoudens veel meer zelf energie kunnen gaan opwekken. We kunnen aan de slag
door bijvoorbeeld (huur- en koop) woningen beter te isoleren en daarna meer zonnepanelen te installeren, inzet van warmtepompen, elektriciteit op te slaan in accu’s en elektriciteit aan elkaar te leveren. Als we dit allemaal echt willen dan kunnen we wat onze energievoorziening betreft een zelfvoorzienende
wijk worden.

Actueel: Om de duurzaamheid te bevorderen zijn energiecoaches aangesteld die u kunnen helpen om uw woning te verduurzamen. Onze wijk sluit aan bij het programma dat in de gehele gemeente wordt uitgerold.

Heeft u interesse in een gratis huisbezoek van een energiecoach? Dan kunt zich vrijblijvend aanmelden via mail: samen1nergie@1stroom.nl of hier klikken.

 

Buurtpreventieteam

Dit is een werkgroep die al langere tijd bestaat maar niet uit de WOP is ontstaan. U kunt op deze (klik op:) pagina hier meer over lezen . De werkgroep bestaat uit een hoofd coördinator die alle belangen beheerd en daarnaast een aparte coördinator voor de surveillanten (buiten lopen met gele hesjes). Onze wijk is opgedeeld in 4 buurten en we zoeken nog buurt coördinatoren . Voor twee buurten hebben we dat inmiddels ingevuld. We zijn altijd opzoek naar leden. Dus voor opgeven bij de BPT of meer info kan door een mailtje naar: bpt@wijkraadduivenwest.nl

 

 

 

 

Achterpaden

Als proef is er door de inzet van Mikado en Woningstichting Vivare een aanzet gemaakt om samen met bewoners achterpaden weer netjes te maken. Als andere bewoners hiervoor ook voelen kunnen we helpen om dit van de grond te krijgen.

 

 

 

 

Hondenlosloopterreinen
De hondenlosloopterreinen bleken bij veel hondenbezitters in de belangstelling te zijn. De losloopterreinen aan de Westsingel en de Van Ruisdaelstraat zijn inmiddels omheind en over de inrichting van het terrein aan het Gemünden am Mainpark wordt nog gesproken. Ook is de gemeente op verzoek van hondenbezitters bezig om te bezien of er op de losloopterreinen een ruimplicht kan komen.

 

 

 

 

Kleur in de wijk

Situatie nu Veel bewoners geven aan dat onze wijk eigenlijk geen eigen identiteit heeft. Ze zijn van mening dat het groen te eenzijdig is, het onderhoud te rigoureus gebeurt en dat er plaats zou moeten komen voor meer kleur in de wijk. Diegenen die nu al aangeven dat ze delen van het openbaar groen zelf onder - houden merken op dat dit door de bodemgesteldheid (slechte kwaliteit: klei) en door het rigoureuze onderhoud weinig zinvol is. Ook honden(katten)poep en-pies maken dat zelf neergezette beplanting een kort leven beschoren is. In de herfst is er op veel plaatsen in de wijk veel last van vallende boombladeren. Dat kan leiden tot onveilige situaties als het bij nat weer daardoor glad wordt op stoepen en straten.

Doel : is Duiven-West een wijk waarin (openbaar) groen, bloemen en kunst de wijk kleuren en waarin wijkbewoners zoveel mogelijk (mede)verantwoordelijk zijn voor de opzet en het onderhoud ervan. In de privé-tuinen voor de huizen is veel beton vervangen door grind (water vasthouden), gazon, planten, bloemen en struikjes (minder opwarming) en ze fungeren niet meer als parkeerplaats voor auto’s, aanhangwagens en vuilcontainers. Dit geldt voor zowel koop als huurhuizen.

 

 

Hierdoor dragen we bij aan het verbeteren van een eigen identiteit van onze buurten...

Actueel: Blij verrast waren we als wijkraad toen we de kleurenpracht van de ingezaaide perken langs de waterpartij in onze wijk tot volle wasdom zagen komen. We gaan zeker proberen dit komend jaar te herhalen. Wilt u meedoen? Graag!
Meer info mail naar: info@wijkraadduiven.nl

 

Voedselbos

De werkgroep

De kerngroep is begin 2021 begonnen met haar activiteiten. We bestaan nu uit vijf leden die bezig zijn met het opzetten van de plannen en ontwerpen, het zoeken naar contacten en financiering, de communicatie en het organiseren van natuurwerkdagen.

De leden zijn Judith Keuper, zo!Diva, Sybrand Feenstra, Milieuvrienden Duiven, Peter Mekkink, Milieuvrienden Duiven, Hanneke Spaans, Milieuvrienden Duiven en Bob van Zuylen, muziekvereniging Loo.

 

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is door de mens ontworpen systeem. Het lijkt op een natuurlijk bos en is bedoeld om duurzaam voedsel te produceren. Een voedselbos biedt voedsel en onderdak aan ontelbare planten en dieren. Ook planten die niet voor de mens eetbaar zijn krijgen een plek. Bijvoorbeeld planten die bestuivende in-secten of plaag bestrijdende vogels aantrekken.

De biodiversiteit is enorm hoog, doordat verschillende lagen precies op elkaar af-gestemd zijn. Ze werken met elkaar samen. Er wordt niet met een enkele laag ge-werkt, zoals in de akkerbouw, maar ook met de lagen daarboven. Dat is duur-zaam: een goed ontworpen voedselbos houdt zichzelf in stand.

Meedoen?

Wil je meedoen, graag!

Wat kun je doen:

  • Financiële bijdrage: In ons projectplan geven we verschillende elementen aan waar financiering voor nodig is. Samen kunnen we een goede bestemming vinden.
  • Bijdrage in natura (zaden, zaailingen, gewenste bomen, gereedschap, materialen)
  • Coördinatie van onderhoud- en beheer
  • Meedoen met verschillende werkdagen op het terrein
  • Meedenken over het op te zetten ontwerp en invulling van het terrein
  • Meedoen in de kerngroep: we vergaderen ongeveer eens in de drie weken, afhankelijk van de activiteiten

Hoe? Neem contact op met de kerngroep, vermeld graag Voedselbos in het onderwerp: info@milieuvrienden.nl

Wilt u meer informatie klik dan: hier!